m

UVEDITE HACCP SA STRUČNJACIMA NAŠE FIRME!

MI VAM NEĆEMO PRODATI “PAPIRE” MI ĆEMO ZAJEDNO SA VAMA, POGON SREDITI
DA ZADOVOLJAVA HACCP ZAHTEVE A DAĆEMO VAM I SMERNICE ZA EFIKASNIJU PROIZVODNJU

IMAMO VIŠE OD 30 GODINA ISKUSTVA NA TERENU U PEKARAMA I MLINOVIMA
I MNOŠTVO ZADOVOLJNIH KORISNIKA KOJIMA SMO VEĆ POMOGLI

ZAŠTO TO NE BISTE BILI I VI?!

Ako želite da vam naši stručnjaci sa 30 godina radnog iskustva na terenu u pekarama i mlinovima,
uvedu HACCP ali i pomognu u kasnijem radu i u kontaktima sa inspekcijom i dodatno pomognu
u postizanju efikasnije i kvalitetnije proizvodnje kliknite OVDE ili kontaktirajte

Lazar Popović, MLINPEK ZAVOD, Bulevar oslobođenja 66B,
tel/faks: 021/547-681, 547-682, 547-683

3 Sajam MPPP

Mlinpek Almanah

Knjige

„KONIG” LINIJA ZA ZEMIČKE
3-5.000 NA SAT

Za sve informacije se javite na telefon MLINPEK ZAVOD-a
021/547-681, Jovo Škobo

Konsultativne usluge uvođenja sistema HACCP, kao i izrada potrebne dokumentacije za sprovođenje sistema bezbedne hrane u proizvodnim pogonima pekara i mlinova baziraju se na osnovama Zakona o bezbednosti hrane (SL. glasnik RS br. 41/2009), CODEX ALIMENTARIUS - CAC/RCP 1-1969, REV. 4-2003, uz primenu mera dobra proizvođačke i dobre higijenske prakse. Konsultativne usluge se sprovode kroz realizaciju programa implementacije HACCP sistema u više faza i to:

 

I - Faza: Analiza stanja objekta i predlog korektivnih mera vezano za objekat i sadržaj u pekari, mlinu i sl.
Stanje opreme i komunikacija u objektu, kao i predlog potrebnih intervencija u cilju postizanja uslova, kao preduslova za mere dobre proizvođačke i higijenske prakse radi dobijanja bezbednih proizvoda.

 

II - Faza: Izrada potrebne dokumentacije, formiranje tima za uvodenje sistema HACCP, definisanje proizvoda, sirovine i ambalaže na koje se primenjuje sistem, izrada dijagrama toka procesa, izrada uputstava za sve faze kontrole i upravljanja bezbednošću proizvoda. Analiza opasnosti i određivanje kritičnih kontrolnih i kontrolnih tačaka sistema, monitoring i korektivne mere, evidencija i procedura verifikacije. Izrada potrebnih uputstava, obrazaca sa elementima za sprovođenje i kontrolu.

 

III - Faza: Uvođenje sistema bezbedne hrane u samom pogonu kroz obuku svih zaposlenih u sprovođnju zahtevanih principa i kontrolisanju procesa uz potrebnu kontrolu i korekcije od strane konsultanta. Interna provera uz dodatna objašnjenja i ukazivanje na uočene propuste tokom testiranog perioda i interna provera i priprema za sertifikaciju.

 
PRIMER HACCP DOKUMENTACIJE KOJU ISPORUČUJEMO:

HACCP PLAN:

01 Hasap plan
02 Identifikacija opasnosti opšte opasnosti
03 Identifikacija opasnosti - korak po korak
04 CP
05 CCP
06 Verifikacija CCP

OBRASCI:

01 Zapisnik sastanka tima
02 Ocena rizika
03 Stablo odlučivanja
04 Obrazac za korektivne mere CP-CCP

 
05
   
06
   
07 Mapa staklenih površina
06
   
08 Mapa DD sredstava
06

09 Zapisnik o verifikaciji CCP
10 Evidencija obrazaca za korektivne mere CP-CCP
11 Evidencija internih dokumenata
12 Evidencija eksternih zapisa
13 Lista distribucije dokumenata
14 Evidencija o obuci
15 Evidencija obrazaca
16 Reklamacija
17 Plan internih provera
18 Ček lista interne provere
19 Plan korektivnih mera

   

UPUTSTVA ZZ-U-01

TEHNOLOŠKO UPUTSTVO

     

 

 

ZZ-U01-OBRASCI

01 Lista prijema sirovina
02 Popisna lista sirovina
03 Dnevnik kontrole rada
04 Dnevnik pregleda opreme i alata
05 Dnevni pregled ambalaže
06 Popisna lista gotovih proizvoda

 
 

ZZ-U-02 UPUTSTVO ZA HIGIJENU

     

 

ZZ-U02-OBRASCI

01 Dnevnik nedeljne higijenske kontrole
02 Dnevnik kontrolisanja staklenih površina
03 Pravilnik za higijenu
04 Obaveštenje za posetioce
05 Zdravstvena izjava
06 Dnevnik kontrolisanja DD sredstava
 

ZZ-U-03 UPUTSTVO ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU

     

ZZ-U03-OBRASCI

01 Specifikacija sredstava za čišćenje i dezinfekciju
02 Planovi čišćenja i dezinfekcije
03 Dnevnik čišćenja i dezinfekcije

 

ZZ-U-04 UPUTSTVO ZA DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU

     
 

ZZ-U04-OBRASCI

01 Plan radova dezinsekcije i deratizacije
02 Izveštaj o izvršenoj kontroli dezinsekcije
03 Izveštaj o izvršenoj kontroli deratizacije
04 Evidencija o izvršenoj dezinsekciji-deratizaciji
05 Godišnji izveštaj o izvršenim uslugama DD

 


ZZ-U-05 UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE

     
    ZZ-U05-OBRASCI

01 Plan odrzavanja
02 Izveštaj u knjigu odrzavanja
03 Zapisnik o kalibraciji merila
 
ZZ-U-06 UPUTSTVO ZA POVLACENJE PROIZVODA
     
    ZZ-U06-OBRASCI

01 Clanovi komisije za povlacenje proizvoda
02 Akcioni plan za povlacenje proizvoda
 


ZZ-U-07
UPUTSTVO ZA IDENTIFIKACIJU I SLEDLJIVOST PROIZVODA

     
 

ZZ-U07-OBRASCI

01 Radni nalog za proizvodnju
02 Dnevnik utroška sirovine

 
ZZ-U-08 UPUTSTVO ZA IZVOĐENJE INTERNE PROVERE
     
    ZZ-U08-OBRASCI

01 Godišnji plan internih provera
02 Zahtev za internu proveru
03 Nalog za internu proveru
04 Lista pitanja za proveru
05 Plan interne provere
06 Izveštaj o neusaglašenosti
07 Izveštaj o internoj proveri
 

ZZ-U-09 UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
     
   
ZZ-U09-OBRASCI 

01 Lista otpada iz procesa proizvodnje
02 Evidencija uklanjanja otpada
 


ZZ-U-10
UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA I ZAPISIMA

 

1